Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

GIZIA MODA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri
1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kaynaklarına Göre Çerez Türleri
1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.
2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri
1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.
2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler
1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres: Gürsel Mah. Erzincan Sok.No.1 Kağıthane-İSTANBUL

e-posta Adresi: info@gizia.com

Telefon: 2123203737| Faks: 2123203707

KEP : giziamoda@hs01.kep.tr

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
• Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/windows/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera: https://www.operaturkiye.net/cerezleri-nasil-silebilirim/index.html

Bunun dışında;
• Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için şu linke tıklayınız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu linke tıklayınız: https://www.google.com/settings/ads/
• Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu link üzerinden yönetilebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
• Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Son güncelleme tarihi: 19.10.2023

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
PHPSESSID www.gizia.com Zorunlu Oturum Süresince Bir kullanıcının sayfalar arasında oturum açma durumunu korumak için kullanılır.
G_ENABLED_IDPS .www.gizia.com Zorunlu 400 gün Google bu çerezi Google Tek Oturum Açma için kullanır.
gdpr id5-sync.com Zorunlu 5 dakika Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden denemede çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar.
cookiespool_consent www.gizia.com Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
opt_out .postrelease.com Zorunlu 1 yıl Bu çerez, üçüncü taraf reklam verenlerin veya diğer çerezlerin tarayıcıya kurulmasını önlemek için kullanılır.
audit .rubiconproject.com Zorunlu 365 gün Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project çerezi.
__cf_bm .useinsider.com Zorunlu 2 dakika Cloudflare'nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.
ccpa www.gizia.com Zorunlu 62 gün Token bilgisi saklar.
uid .criteo.com Performans 390 gün Bir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içerir
stx_user_id .sharethrough.com Performans 30 gün Hedeflenen ve alakalı içerik sunma
_ga .gizia.com Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_ym_visorc .gizia.com Performans 8 dakika Yandex, bu çerezi sitenin oturum tekrarının doğru şekilde çalışmasına izin verecek şekilde kullanır.
_ym_isad .gizia.com Performans 1 gün Yandex, bir ziyaretçinin reklam engelleyicileri olup olmadığını belirlemek için bu çerezi kullanır.
yandexuid .yandex.com Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
yuidss .yandex.ru Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
yuidss .yandex.com Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
yandexuid .webvisor.org Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
yuidss .webvisor.org Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
_ga_* .gizia.com Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
ymex .yandex.ru Performans 365 gün Yandex, bu çerezi web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanır.
yandexuid .yandex.ru Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
bh .yandex.ru Performans 1 yıl Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
_ym_uid .gizia.com Performans 365 gün Bir ziyaretçinin kimliğini saklamak ve izlemek için kullanılan Yandex metrica çerezi.
_ym_d .gizia.com Performans 365 gün Siteye ilk ziyareti saklamak için kullanılan Yandex metrica çerezi.
yabs-sid mc.yandex.ru Performans Oturum Süresince Yandex bu çerezi session_id'yi saklamak için kullanır.
_gid .gizia.com Performans 1 gün Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
countryCode www.gizia.com Fonksiyonel 30 gün Bu çerez, ülke seçiciden seçilen ülke kodunu saklamak için kullanılır.
pid .smartadserver.com Fonksiyonel 397 gün SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
visitor .postrelease.com Fonksiyonel 365 gün Dil tercihlerini hatırlamak ve içeriği kişiselleştirmek için Magnolia tarafından kullanılan çerez.
last_products www.gizia.com Fonksiyonel 10 gün Kolay gezinme için son görüntülenen ürünlerin ürün kimliklerini saklar.
X-AB sc-static.net Fonksiyonel 1 gün Bu çerez, web sitesinin operatörü tarafından çok değişkenli test bağlamında kullanılır. Bu, web sitesindeki içeriği birleştirmek veya değiştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu, web sitesinin sitenin en iyi varyasyonunu/sürümünü bulmasını sağlar.
NID .google.com Pazarlama 183 gün Bu çerez, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını ve Google reklam kişiselleştirmesini izlemek için kullanılır.
_gcl_au .gizia.com Pazarlama 90 gün Dönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.
_scid .gizia.com Pazarlama 396 gün Bir ziyaretçiyi tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılır.
_fbp .gizia.com Pazarlama 90 gün Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
TapAd_DID .tapad.com Pazarlama 60 gün Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır.
tuuid .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
khaos .rubiconproject.com Pazarlama 365 gün Reklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılır.
IDE .doubleclick.net Pazarlama 400 gün Bu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılır
CMID .casalemedia.com Pazarlama 365 gün Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPS .casalemedia.com Pazarlama 90 gün Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.
CMPRO .casalemedia.com Pazarlama 90 gün Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
IDSYNC .analytics.yahoo.com Pazarlama 365 gün Çerez verilerinin ziyaretçinin tarayıcısında güncellenmesi gerekip gerekmediğini belirler - Bu, üçüncü taraf reklam sunma şirketleri tarafından belirlenir.
tuuid .360yield.com Pazarlama 90 gün Bireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.
tuuid_lu .360yield.com Pazarlama 90 gün Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.
criteo exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır.
TestIfCookieP .smartadserver.com Pazarlama 397 gün SmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.
csync .smartadserver.com Pazarlama 366 gün Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder.
demdex .demdex.net Pazarlama 180 gün Audience Manager'ın bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerlerinin yanı sıra tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amacıyla kullanılır.
ayl_visitor .omnitagjs.com Pazarlama 30 gün Bu çerez, ziyaretçi hakkındaki verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.
dpm .dpm.demdex.net Pazarlama 180 gün Reklam ve yeniden hedefleme için kullanılır.
PugT .pubmatic.com Pazarlama 30 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
obuid .outbrain.com Pazarlama 90 gün Anonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılır
_kuid_ .krxd.net Pazarlama 180 gün Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır.
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 15 dakika Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
uuid2 .adnxs.com Pazarlama 3 ay Bu çerez, Platformun tarayıcıları ve cihazları ayırt etmesini sağlayan rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerir.
anj .adnxs.com Pazarlama 3 ay Anj çerezi, bir çerez kimliğinin ortaklarımızla senkronize edilip edilmediğini gösteren verileri içerir. Kimlik senkronizasyonu, ortaklarımızın verilerini Platform dışından Platform üzerinde kullanmalarına olanak tanır.
i .yandex.com Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf .mc.webvisor.org Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
sync_cookie_csrf .mc.yandex.ru Pazarlama 10 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
_yasc .yandex.ru Pazarlama 400 gün Reklam ve hedefleme çerezi
sync_cookie_ok .mc.yandex.com Pazarlama 1 gün Kullanıcı davranışlarını ölçmek ve takip etmek için kullanılan Yandex Metrica çerezidir.
i .yandex.ru Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
sc_at .snapchat.com Pazarlama 390 gün Birden çok etki alanında bir ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır.
cf id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cip id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
cnac id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
car id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Ziyaretçiye ilgili içeriği ve reklamı sunmak için kullanılır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
callback id5-sync.com Pazarlama 5 dakika Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.
cto_bundle .gizia.com Pazarlama 1 yıl 1 ay Bu çerezler, web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Ziyaretçi davranışına göre veri toplar ve web sitesini optimize eder.
KRTBCOOKIE_* .pubmatic.com Pazarlama 1 ay Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
A3 .yahoo.com Pazarlama 365 gün Yahoo için reklam hedefleme çerezi.
tt_viewer .teads.tv Pazarlama 364 gün Teads, ortak web sitelerimizde gördüğünüz video reklamları kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir tt_viewer" çerezi kullanır."
optout .criteo.com Pazarlama 15 dakika Ziyaretçinin herhangi bir çerezin, izleyicinin veya diğer hedef kitle hedefleme araçlarının seçimini kaldırıp kaldırmadığını tanımlar.
cookieJartestCookie sync.outbrain.com Pazarlama 1 gün Yeniden hedefleme reklamı için kullanılan çerezdir.
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
TapAd_TS .tapad.com Pazarlama 60 gün Bir kullanıcı tarafından ne tür cihazların (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, TV'ler vb.) kullanıldığını belirlemek için kullanılır.
TapAd_3WAY_SYNCS .tapad.com Pazarlama 60 gün Reklam ağları ile veri senkronizasyonu için kullanılır.
i .webvisor.org Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
c .bidswitch.net Pazarlama 365 gün Bu çerez, Rubicon Project tarafından kullanıcı tanımlamasının senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için ayarlanır.
status .postrelease.com Pazarlama 365 gün Bu alan adı Nativo'ya aittir. Şirket çeşitli pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır.
tluid .3lift.com Pazarlama 90 gün Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır.
data-c-ts .media.net Pazarlama 30 gün Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.
visitor-id .media.net Pazarlama 365 gün Bu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır. 
data-c .media.net Pazarlama 30 gün Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. 
um .360yield.com Pazarlama 90 gün Teklif sürecini etkinleştirmek için.
umeh .360yield.com Pazarlama 90 gün Teklif sürecini etkinleştirmek için.
mv_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Bu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır.
mv_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
am_tokens exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. 
am_tokens_eu-v1 exchange.mediavine.com Pazarlama 14 gün Kullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. 
ptrcriteo .ads.yieldmo.com Pazarlama 365 gün Pazarlama çerezi.
KRTBCOOKIE_97 .pubmatic.com Pazarlama 30 gün Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.
yieldmo_id .yieldmo.com Pazarlama 365 gün Cihaz tanımlayıcısını kullanarak izleme yapar.
tvid .tremorhub.com Pazarlama 365 gün Tremorvideo reklam çerezi
tv_UICR .tremorhub.com Pazarlama 30 gün Tremorvideo reklam çerezi
_scid_r .gizia.com Pazarlama 396 gün Ziyaretçi için, üçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamlarla ziyaretçiyi hedeflemesine olanak tanıyan benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklam verenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
_sctr .gizia.com Pazarlama 396 gün Snap Ads Pixel'de bir üçüncü taraf etiketinin çağrılıp çağrılmayacağını belirlemek için kullanılır.
sync_cookie_ok .mc.webvisor.org Pazarlama 1 gün Bu çerez, WebVisor tarafından ayarlanır ve pazarlama amacıyla kullanılır.


T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.